ಸಂತೋಷದ ಕಲಿಕೆ

‘ಅರಿವು’ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಅರಿವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಅರಿವು ??

ಅರಿವು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು.
  • ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆ.
  • ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನ (ಅಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗ).
  • ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ.
  • ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಕೆ.
  • ಖಾದಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ (ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣದ್ದು).
  • ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ/ತತ್ವದ ಕಡೆಗೂ ವಾಲದೆ ಕಲಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
  • ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕು (ಶುಕ್ರವಾರ-, ಫಲಾಹಾರ, ಸಾವಯವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಚಾರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು).
  • ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ.
  • ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ದಿನ ಪಟ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದರ್ಧ ದಿನ ಸಹ ಮತ್ತು ಪಟ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲು.(ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ).

ಅರಿವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ

ಅರಿವು ಶಾಲೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಪಕ್ಷಿನೋಟ

ಸಂದರ್ಶನ

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂತ್ರಿಗಳು